Panująca pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu przedsiębiorców w krótkim czasie musiało przeorganizować pracę w swoich firmach. Praca zdalna stała się w ostatnim czasie bardzo popularną formą wykonywania pracy. Jak długo może trwać praca zdalna? Na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach...
  Od 7 września 2019 roku zmiany przepisów w Kodeksie pracy dotyczą: 1. Dyskryminacji i równego traktowania W art. 113 i  183a  k.p. wykreślono sformułowanie „a także bez względu na”, co spowodowało, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Nowa treść art. 113 k.p. jest następująca: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia,...
Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem w wieku do 26. roku życia nie jest oskładkowana – ani obowiązkowo, ani na zasadzie dobrowolności. Zleceniodawca w ogóle nie zgłasza takiej osoby z tytułu umowy zlecenia do ZUS i nie odprowadza za nią żadnych składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej, art....
  Ustawa  z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz. U. poz.2215) zwana dalej ustawą o PPK wprowadziła kolejne rozwiązanie do systemu oszczędzania na emeryturę. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.. W PPK są zaangażowane są strony: osoby fizyczne, podmioty zatrudniające, instytucje finansowe oraz państwo. Zgodnie z art. 36...
Od 1 stycznia 2019 roku ze szkolenia okresowego bhp zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22 K.P.). Należy podkreślić, że są to grupy działalności...
  Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, regulujące m.in. zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. ...
ZMIANY W PRAWIE PRACY I NIE TYLKO OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU – W PIGUŁCE. Pracodawco, od 1 stycznia 2019 roku szykuje się wiele zmian. Poniższy artykuł pozwoli Ci zapoznać się ze zmianami oraz przygotować się do nich. Co się zmieni od 1 stycznia przyszłego roku? 1) ZMIANA WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Od 1 stycznia 2019...
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. ale już od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Pacjent, któremu lekarz (lub asystent medyczny) wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie...
  Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych nie podlega ochronie przed potrąceniami na zasadach określonych w Kodeksie pracy. W związku z tym, komornik lub organ administracyjny ma prawo do zajęcia całego wynagrodzenia. Przy dokonywaniu potrąceń z przychodu zleceniobiorcy nie stosuje się tzw. kwot wolnych od potrąceń w przeciwieństwie do chronionego w tym aspekcie wynagrodzenia z umowy o pracę. Odstępstwa od reguły...

Zapisz się do naszego newslettera!