Od 1 stycznia 2019 roku ze szkolenia okresowego bhp zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22 K.P.). Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kategorie ryzyka określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Grupy działalności i ustalone dla nich kategorie ryzyka przedstawia tabela.

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka
1. Produkcja odzieży C-14 3
2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3
3. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3
4. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; G-45 3
Naprawa pojazdów samochodowych
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3
8. Transport lotniczy H-51 2
9. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2
10. Informacja i komunikacja J 2
11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2
12. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2
13. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2
14. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2
15. Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3
16. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2
17. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3
18. Edukacja P 3
19. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3
20. Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2440).

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych pracownikom administracyjno-biurowym nie jest dane pracodawcy raz na zawsze. Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka wówczas konieczne będzie (i w takim przypadku już obowiązkowe) przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp pracownika administracyjno-biurowego, w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Dotyczy to także sytuacji, gdy z dokonanej oceny ryzyka zawodowego wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracowników stało się konieczne (art. 2373 § 23-24 Kodeksu pracy). Zatem szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych nie znikną całkiem. Nadal szkolenia te będą musiały być organizowane dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych.
Dla pracodawców, których rodzaj przeważającej działalności w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nowelizacja przepisów Kodeksu pracy nie wprowadza żadnych zmian. Tym samym, tak jak dotychczas, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych powinny odbywać pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Co do zasady pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Kolejna zmiana dotyczy uprawnienia pracodawcy do samodzielnego wykonywania zadań służby bhp w swoim zakładzie pracy. W tym celu muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim pracodawca musi mieć ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp. W takiej sytuacji może wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia:

1) do 10 pracowników

2) do 50 pracowników (art. 23711 § 1 Kodeksu pracy) i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono  nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu  społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Autor:

Anna Radzik

Specjalista ds. Kadr i Płac