Jak możemy pomóc ...

Specjalizujemy się w doradztwie i obsłudze z obszaru zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości przepisów i procedur jesteśmy w stanie świadczyć usługi z zachowaniem najwyższych standardów. Świadczymy usługi zarówno dla Pracodawców jak i dla cudzoziemców, którzy potrzebują pomocy w legalizacji pobytu na terytorium Polski.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

Oświadczenie jest dokumentem uprawniającym do zatrudnienia cudzoziemców będących obywatelami określonej kategorii Państw którzy wykonują pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oświadczenie wydawane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach usługi oferujemy:

 1. Weryfikację dokumentów cudzoziemca pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia
 2. Dokładne wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia,  przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał poprzednio pracę u innego pracodawcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywanej pracy
 3. Sporządzenie, wypełnienie, oraz złożenie dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy
 4. Rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. Przygotowanie pism do urzędu Pracy oraz uzyskanie opinii Starosty

Zezwolenie na prace cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek - Pracodawcy 

Dokument jest formą decyzji administracyjnej wydawaną na wniosek Pracodawcy, który jest stroną     postępowania. Zezwolenie na pracę  wydawane jest przez właściwego Wojewodę na okres 3 lat. Dotyczy cudzoziemców posiadających wizę, kartę pobytu, paszport biometryczny. W ramach usługi oferujemy:

 1. Weryfikację i analizę dokumentów cudzoziemca pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia
 2. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Urzędu Wojewódzkiego
 3. Złożenie dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego
 4. Nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 5. Przedłużenie zezwoleń na pracę

Zezwolenie na prace cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek -                  cudzoziemca 

Dokument jest formą decyzji administracyjnej wydawaną na wniosek cudzoziemca, wcelu wykonywania pracy na rzecz określonego podmiotu gospodarczego. Wydawane jest  przez właściwego wojewodę na okres 3 lat.Dotyczy cudzoziemców ubiegających sie o kartę pobytu. W ramach usługi oferujemy:

 1. Weryfikację dokumentów cudzoziemca pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia
 2. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Urzędu Wojewódzkiego
 3. Złożenie dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego
 4. Nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Zaświadczenie ZUS A1

Usługa obejmuje wypełnienie i złożenie wszystkich niezbędnych  do uzyskania zaświadczenia dokumentów.

Wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

Dodatkowe usługi

 1. Pomoc w uzyskaniu wizy, zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, Karty Polaka
 2. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodzina cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Pomoc w uzyskaniu numeru NIP i PESEL
 4. Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 5. Pomoc przy zakładaniu rachunku bankowego