Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych będzie: Magdalena Janicka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Open HR Magdalena Janicka",  ul. Puławska nr 405, 02-801 Warszawa, NIP: 7752091411, REGON: 142252119 (dalej  „Administrator").
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( ,,IOD").
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z treścią ogłoszenia;
 4. podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22§ 1 i 3 Kodeksu Pracy  - w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia  rekrutacji do momentu jej zakończenia, jednak nie dłużej niż  6 miesięcy od dnia otrzymania od Pana/i dokumentów aplikacyjnych. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu  rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i  odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.
 7. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).