Kadry i płace

Administracja kadr i płac przekazana pod opiekę firmie OpenHR zapewnia organizacji bezpieczeństwo a Państwa firmie pozwoli zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową. Oferujemy elastyczne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymogów. Firma może wybrać zintegrowany pakiet usług lub indywidualnie wybrać między outsourcingiem funkcji personalnej lub naliczania płac. Powierzenie zadań dotyczących płac, kadr i HR specjalistom gwarantuje, że płace i kadry pracowników będą realizowane przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości i w harmonii z obowiązującym prawem.

Korzyści dla Twojej firmy

 • Redukcja kosztów i oszczędności finansowe; obniżenie kosztów operacyjnych obsługi personalnej
 • Optymalizacja bezpieczeństwa danych płacowych; poufność i ograniczenie ryzyka, spowodowane tym, że materiały nie są przechowywane bezpośrednio w firmie
 • Minimalizacja ryzyka ujawnienia dokumentów wewnątrz firmy (tj. zminimalizowanie ewentualnych konfliktów interpersonalnych),
 • Zdjęcie dodatkowych obowiązków (np. reprezentowanie Zleceniodawcy przed ZUS i Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy)
 • Umożliwienie koncentracji na właściwej działalności
 • Uwolnienie menedżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych,
 • Optymalizacja oraz kontrola kosztów – pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia i zmniejszyć koszty związane ze szkoleniami (np. o zmianach w prawie)
 • Więcej czasu i środków na realizację strategicznych projektów,
 • Uwolnienie środków na inwestycje
 • Redukcja odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia procesów personalnych
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania bazy technicznej, a jednocześnie dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy outsourcingowej
 • Stałe i aktywne doradztwo dla zarządu (raporty, zestawienia, porady kadrowo-płacowe)

Usługi w zakresie kadr i płac:

Świadczenia stałe
 • Utworzenie i prowadzenie komputerowej bazy danych osobowych pracowników i współpracowników Zleceniodawcy
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich wymaganych zgłoszeń aktualizujących stan zatrudnienia (ZUS ZUA, ZZA, ZWUA itp.)
 • Przygotowanie umów o pracę, aneksów do umów, wystawianie pracownikom świadectw pracy
 • Reprezentowanie Klienta w ZUS-ie i US
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS wszelkich deklaracji rozliczeniowych odnośnie zatrudnionych i zwolnionych pracowników w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
 • Naliczanie wynagrodzeń i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne dla każdego pracownika oraz wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem uzyskania przychodów, ulg podatkowych i składek ZUS oraz innych odliczeń
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie informacji o wynagrodzeniu w formie „pasków” i ZUS RMUA
 •  Sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych dla pracowników i na rzecz urzędów państwowych (ZUS, US)
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie deklaracji GUS
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i eliminowanych dokumentów
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu u Zleceniodawcy oraz wszelkich innych zaświadczeń
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP i US
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy
Świadczenia dodatkowe
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty managerskie, zarząd)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT 11 oraz dostarczanie ich do właściwego US
 • Sporządzanie korekt deklaracji na skutek nieterminowego dostarczania przez Zleceniobiorcę dokumentacji lub niekompletnej dokumentacji
 • Przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Audyt dokumentacji personalnej (akta osobowe)
 • Świadczenie dodatkowych usług nie objętych postanowieniami umów